Organogram

Hieronder staat een organogram over de onderwijsstructuur binnen het AMC. Voor meer uitleg over wat elk orgaan doet kun je hieronder kijken. Voor vragen kun je altijd mailen naar onderwijs@mfas.net.

Afbeelding1

RvB OWI OC Evaluatiecommissie JVT Studenten Comm Onderwijs SR Studieadviseur Examencommissie

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) is het hoogste orgaan binnen het AMC. Dit bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in het AMC gebeurt op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek én onderwijs.

De voorzitter van het Raad van Bestuur, Prof. dr. J.A. Romijn, is ook de decaan. Hij is dus hoofdverantwoordelijk voor alles wat er op onderwijsgebied gebeurt op het AMC. De RvB heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan de opleidingsdirecteuren, via het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO). Deze opleidingsdirecteuren houden zich dagelijks met het onderwijs bezig.

Het Instituut voor Onderwijs en Opleiden en de Onderwijsdirecteuren
De opleidingsdirecteuren hebben de bevoegdheid tot vaststelling van het onderwijsprogramma en tot vaststelling/wijziging van de onderwijs- en examenregeling. Hierbij blijft de decaan eindverantwoordelijke. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderwijsprogramma, de ontwikkeling van het curriculum en de kwaliteitsbewaking ervan. Ze rapporteren hun bevindingen aan de directeur IOO en hij weer aan de RvB.

De opleidingsdirecteur van geneeskunde is prof. dr. J.H. Ravesloot. Hij wordt bijgestaan door twee studentassessoren: Hicham Bouhaddou (bachelorassessor) en Ilse Wissink (masterassessor).

Er zijn bij Geneeskunde aparte coördinatoren voor beide bachelors en de master:

Hoofd Epicurus:               Dr. G.E. Linthorst
Hoofd Curius+:                 Dr. E.E. Verheijck
Hoofd Masteropleiding:     Dr. A.S.P. van Trotsenburg

De onderwijsdirecteur van Medische Informatiekunde is prof. dr. M.W.M. Jaspers. Zij wordt eveneens bijgestaan door twee studentassessoren: Sabine Maneschijn (bachelorassessor) en Ana Esponera Gomez (masterassessor)

Er zijn bij Medische Informatiekunde Opleidingsdirecteuren voor de bachelor en de master:

Opleidingsdirecteur Bachelor:             Dr. E. Joukes
Opleidingsdirecteur Master:                 Dr. F. Wiesman

De opleidingscommissie
De Opleidingscommissie (OC) is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau, waar studenten samen met docenten bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. De voornaamste taak van de opleidingscommissie is het advies uitbrengen aan de onderwijsdirecteur. De OC bestaat uit zowel docenten als studenten.

Jaarvertegenwoordiging
Iedere jaarlaag wordt vertegenwoordigd door zes studenten uit het desbetreffende jaar. De Jaarvertegenwoordiging verzamelt gedurende het blok alle klachten en opmerkingen van de studenten. Aan het eind van het blok gaan ze met de resultaten van de evaluatieformulieren rond de tafel zitten met de coördinatoren en docenten.
In elke jaarvertegenwoordiging zit een SR afgevaardigde. Zo blijven ze op de hoogte van waar iedereen mee bezig is.
De evaluatieverslagen van al het onderwijs worden hier op de website gezet: Evaluatieverslagen

Commissaris Onderwijs van de MFAS
De Commissaris Onderwijs begeleidt de Jaarvertegenwoordigingen en stelt deze aan het begin van het jaar samen. Op deze manier is de Commissaris Onderwijs bij elke evaluatie van het onderwijs in de Bachelor Geneeskunde aanwezig.
Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, hebben de Commissaris Onderwijs en de Studentenraad veel contact.

Facultaire Studentenraad
De Facultaire Studentenraad (FSR) komt op voor de belangen van alle studenten aan de Faculteit der Geneeskunde. Zij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op de faculteit zo goed mogelijk is en dat de desbetreffende randvoorwaarden daadwerkelijk aanwezig zijn. De raad overlegt met o.a. de decaan en de opleidingsteams en adviseert over zaken als herkansingsmogelijkheden, keuzeruimte, bachelorscriptie en wachttijden voor de coschappen, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en de catering. De huidige raad bestaat uit zes bachelorstudenten en vier coassistenten.

Kijk ook op de website van de studentenraad: Facultaire Studentenraad

De Studentenraad bestaat dit jaar (2023/2024) uit:

Vince Schilder – Voorzitter
Kim Doelman – Vice-voorzitter
Lyanne Zonderman – Secretaris
Jessey van Oostende-Swanepoel – CSR Afgevaardigde
Mike Schilder – Voorzitter commissie master
Suzanne Tijburg – Voorzitter commissie bachelor
Max Grimberg – Voorzitter commissie Medische Informatiekunde
Doğukan Turk – Raadslid bachelor Geneeskunde
Katinka Rasch – Raadslid master Geneeskunde
Pien Swart – Raadslid master Geneeskunde
Fabiënne Meurs – Ambtelijk secretaris

De Examencommissie
De Examencommissie is verantwoordelijk voor het bewaken van het eindniveau van de opleiding en voor de kwaliteit van toetsing. Voor aanvragen van een vrijstelling of andere verzoeken die afwijken van de regels in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), kunnen studenten een schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie via het daarvoor bestemde formulier op Blackboard. In de Examencommissie zitten vooral docenten, maar het orgaan wordt geadviseerd door studenten.
Op dit moment is de voorzitter van de Examencommissie Geneeskunde prof. dr. M. Maas. De voorzitter van de Examencommissie Medische Informatiekunde is dr. B. Blom.

De studieadviseurs
De studieadviseur geeft informatie en advies over de studie Geneeskunde & Medische Informatiekunde en alles wat daarmee samenhangt. De studieadviseur kan behulpzaam zijn bij studieproblemen, die wat extra tijd en aandacht vragen. Wanneer je na meerdere pogingen bijvoorbeeld niet slaagt voor een bepaald tentamen, kan een afspraak met de studieadviseur zinvol zijn.
Je kunt ze bellen op 020 – 566 4779 of een mail sturen naar studieadviseuramc@amsterdamumc.nl